PRZYJAZNY DLA ZWIERZĄT - NATURALNY - WEGAŃSKIE - BEZ SZKODLIWYCH SUBSTANCJI

Reklamacje i wymiany

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Kupujący nie może anulować zamówienia w ciągu 2 godzin po przesłaniu zamówienia poprzez e-mail lub telefon.

Wprowadź w e-mailu następujące informacje:

W tytule e-maila: Anulowanie zamówienia

W treści wiadomości: a) nazwę produktu b) imię i nazwisko kupującego c) adres kupującego

DOSTARCZENIE TOWARÓW

Jeśli towary znajdują się w magazynie, sprzedawca w ciągu 3-7 dni roboczych odpowiednio zapakuje towary i wyśle paczkę na adres kupującego. Dodatkowo kupujący otrzyma także paragon.

W wyjątkowych przypadkach, gdy towary nie są dostępne w opisanym terminie, kupujący będzie powiadomiony o tym fakcie poprzez e-mail lub przez telefon.

Dostawa jest realizowana przez GSL.

Dostawa jest ważna dla Słowenii. Dla szybszych dostaw lub dostaw poza Słowenią, niezbędny jest kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

PRAWO DO WYCOFANIA SIĘ Z UMOWY

W przypadku umów zawieranych na odległość lub umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z Ustawą o Ochronie Konsumenta, konsument ma prawo do poinformowania nas w ciągu 14 dni o wycofaniu się z umowy, bez konieczności przedstawiania powodu swojej decyzji. Konsument jest osobą, która nabywa lub wykorzystuje towary i usługi do celów niezwiązanych z jego działalnością zawodową lub zarobkową. Możliwość odstąpienia na podstawie Ustawy o Ochronie Konsumentów nie dotyczy zatem osób prawnych.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konsumentów w ciągu 14 dni od otrzymania produktu, konsument powinien powiadomić firmę (za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, na kontakt email: info@pl.negacosmetics.com ), aby wycofać się z umowy lub zamówienia, bez konieczności podawania powodu swojej decyzji. Jedynym kosztem naliczonym kupującemu w związku z anulowaniem jest bezpośredni koszt zwrotu towaru (koszt wysyłki pokrywa kupujący). Klient musi zwrócić towary do sprzedawcy nie później niż 14 dni od wiadomości anulującej. Zalecamy poinformowanie nas przed zwróceniem ich do nas e-mailem lub telefonicznie pod numerem telefonu w celu ustalenia najlepszej metody zwrotu. Nie akceptujemy wysyłki z okupem.

Opis prawa do odstąpienia od umowy

Zgodnie z Artykułem 43, firma powinna zwrócić wszystkie otrzymane płatności bez opóźnienia lub przynajmniej w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o wycofaniu (lub powiadomić, jeśli kupujący nie posiada takiego prawa). Jeżeli konsument otrzymał już i wycofał towar, zwraca go lub przekazuje przedsiębiorstwu lub osobie upoważnionej przez przedsiębiorstwo do otrzymania towaru, niezwłocznie lub w ciągu 14 dni od powiadomienia o cesji, chyba że przedsiębiorstwo zaproponuje przyjęcie zwróconego towaru we własnym zakresie. Uznaje się, że konsument zwraca towar w odpowiednim czasie, jeżeli wyśle go przed upływem 14-dniowego terminu spłaty.

Przedsiębiorstwo może wstrzymać się ze spłatą otrzymanych płatności do czasu zwrotu zwróconych towarów lub do czasu przedstawienia przez konsumenta dowodu, że towary zostały odesłane. Z wyjątkiem przypadku, gdy przedsiębiorstwo oferuje możliwość przyjęcia zwróconych towarów we własnym zakresie.

UWAGA! Możliwość odstąpienia od umowy nie dotyczy osób prawnych.

Kupujący, który rezygnuje z umowy lub zamówienia musi zwrócić towar w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu i w niezmienionej ilości. W przypadku stwierdzenia, że na towarze powstała szkoda fizyczna lub że ilość nie zgadza się z ilością, kupujący jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody. Odstąpienie od umowy nie jest rozpatrywane w następujących przypadkach:

•       jeżeli towary są uszkodzone, brudne lub mają widoczne ślady użytkowania (uszkodzenie fizyczne, kontakt z cieczą),

•       jeśli urządzenia elektroniczne zawierają dane użytkownika, obrazy, ustawienia,

•       w przypadku uszkodzenia, zabrudzenia lub braku akcesoriów, instrukcji lub innego związanego z nimi oprogramowania (lub złamania pieczątki zabezpieczającej), karta gwarancyjna

Formularz odstąpienia od umowy:

Kupujący, który rezygnuje z umowy lub zamówienia musi zwrócić towar w stanie nieuszkodzonym, w oryginalnym opakowaniu i w niezmienionej ilości. Jeżeli sprzedający stwierdzi, że zwrócony towar został uszkodzony lub że zwrócona ilość nie zgadza się, sprzedający ma prawo odmówić odstąpienia od umowy, a kupujący jest również zobowiązany do pokrycia wszelkich poniesionych szkód.

Odstąpienie od umowy nie jest rozpatrywane w następujących przypadkach:

Jeżeli towar lub akcesoria nie zostaną zwrócone w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu i w niezmienionej ilości;

Jeśli aparat lub oprogramowanie zawiera dane użytkownika, zdjęcia, ustawienia;

Jeśli plomba zabezpieczająca jest uszkodzona lub złamana;

W przypadku uszkodzenia lub braku instrukcji i karty gwarancyjnej;

W przypadku dostaw towarów, które ze względu na swój charakter są nierozerwalnie połączone z innymi przedmiotami;

Przy zakupie baterii, akumulatorów i pakietów akumulatorów, kabli, lamp, części składowych, po otwarciu plomby zabezpieczającej lub po wyjęciu oryginalnego opakowania;

W przypadku dostarczania modeli, które są częściowo lub całkowicie rozmontowane przez konsumenta;

Przy zakupie produktów jednorazowych i części zamiennych

Możesz edytować wycofanie z:

Za pośrednictwem formularza na stronie https://maneks.eu/reklamacja/?lang=pl,

W elektronicznym formularzu na info@PL.NEGACOSMETICS.COM, w takim przypadku niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

Uznaje się, że złożyłeś oświadczenie o odstąpieniu od umowy w odpowiednim terminie, jeśli prześlesz je w terminie wyznaczonym do odstąpienia od umowy. Ciężar dowodu dotyczącego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym artykule, spoczywa na konsumencie.

Formularz wypłaty można znaleźć w zakładce Reklamacja

Jeśli otrzymałeś już towar i odstąpiłeś już od umowy, musisz zwrócić towar w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od umowy na nasz adres. Uznaje się, że zwróciłeś towar w odpowiednim czasie, jeśli odeślesz go przed upływem 14-dniowego terminu zwrotu. Produkty muszą zostać zwrócone w stanie nieuszkodzonym, w niezmienionej ilości i w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Produkty uszkodzone, produkty w zmienionej ilości oraz produkty w nieoryginalnym lub uszkodzonym opakowaniu nie mogą być zwrócone. Zwracamy produkty w paczce, a nie w formie listu.

Do zwracanych produktów należy dołączyć numer zwrotny, który otrzymałeś na swój adres e-mail, niezwłocznie po wypełnieniu formularza online do reklamacji. W przypadku odstąpienia od umowy pokrywasz jedynie koszty zwrotu towaru.

Jeśli już zapłaciłeś za zamówiony towar, zwrócimy wszystkie otrzymane płatności, które zapłaciłeś za zamówienie, nie wcześniej niż 14 dni po otrzymaniu zwróconej paczki.

W takim przypadku zwrócimy otrzymane płatności po otrzymaniu zwróconego towaru lub po dostarczeniu nam przez Ciebie dowodu, że odesłałes towar. W przypadku płatności kartą kredytową lub systemu PayPal, płatności dokonane po dostawie zostaną zwrócone przelewem na Państwa TRR. Numer TRR należy wpisać w internetowym formularzu reklamacyjnym.

Jeśli produkt nie działa prawidłowo lub nie spełnia Twoich oczekiwań, prosimy o kontakt z naszym serwisem technicznym pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej www.PL.NEGACOSMETICS.COM lub napisz do nas na naszej stronie na www.PL.NEGACOSMETICS.COM, gdzie nasi konsultanci będą w stanie pomóc Tobie w niezbędnych wyjaśnieniach. W ten sposób unikniesz możliwego niewłaściwego użycia produktu i uszkodzenia samego produktu oraz ewentualnych uszkodzeń innych rzeczy.

Nie będziemy mogli uwzględnić produktów, w przypadku których stwierdzimy, że zostały uszkodzone w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania lub zachowania, co nie jest ściśle niezbędne do określenia charakteru, właściwości i działania towarów. Jeśli po odrzuceniu reklamacji zechcesz ponownie rozpatrzyć taki produkt, wyślemy go Tobie, obciążając Ciebie kosztami związanymi z dostarczeniem takiego produktu, lub możesz odebrać taki produkt pod naszym adresem.

WADA MATERIAŁU

Procedura dotycząca wady materiałowej:

Artykuł 37 Ustawy o Ochronie Konsumenta:

Sprzedawca musi dostarczyć towary konsumentowi zgodnie z umową i ponosi odpowiedzialność za wadę materialną.

Błąd jest istotny:

1. jeśli rzecz nie posiada właściwości niezbędnych do jej normalnego użytkowania lub do wprowadzenia do obrotu;

2. jeżeli rzecz nie posiada właściwości niezbędnych do konkretnego zastosowania, dla którego kupujący ją nabywa, ale które sprzedający znał lub powinien był znać;

3. jeśli rzecz nie ma żadnych cech i rozróżnień, które zostały wyraźnie lub domyślnie uzgodnione, lub nakazane;

4. jeżeli sprzedawca dostarczył rzecz, która nie odpowiada modelowi lub wzorowi, chyba że próbka lub wzór został przedstawiony wyłącznie do celów zawiadomienia. Przydatność towarów do normalnego użytku ocenia się w odniesieniu do normalnych towarów tego samego rodzaju i z zastrzeżeniem deklaracji sprzedawcy dotyczącej właściwości towarów, złożonej przez sprzedawcę lub producenta, poprzez reklamę, prezentację produktu lub oznaczenia na samych towarach.

W zakresie odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy stosuje się przepisy prawa regulujące zobowiązania, o ile niniejsza ustawa nie stanowi inaczej.

Artykuł 37 Ustawy o Ochronie Konsumenta:

Konsument może dochodzić swoich praw z tytułu wady rzeczowej, jeżeli poinformuje o niej sprzedawcę w terminie dwóch miesięcy od dnia wykrycia błędu. W powiadomieniu o błędzie konsument musi dokładniej opisać błąd i pozwolić sprzedawcy na zbadanie przedmiotu. Konsument może osobiście powiadomić sprzedawcę o błędzie, sprzedawca musi wystawić certyfikat lub przesłać go do sklepu, w którym przedmiot został zakupiony, lub do agenta sprzedawcy, z którym zawarto umowę.

Artykuł 37 Ustawy o Ochronie Konsumenta:

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywiste wady towaru, które pojawią się po upływie dwóch lat od momentu dostarczenia rzeczy.

Jeśli przedmiot umowy między sprzedawcą a konsumentem jest rzeczą używaną, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywiste wady towaru, które pojawiają się po upływie roku od dostarczenia rzeczy.

Uważa się, że błąd rzeczy istniał w momencie ekstradycji, jeśli wystąpił w ciągu sześciu miesięcy od ekstradycji..


Artykuł 37 Ustawy o Ochronie Konsumenta:

Konsument, który prawidłowo poinformował sprzedawcę o błędzie, ma prawo zażądać tego od sprzedawcy:

  1. usunąć wadę towaru, b) zwrócić część zapłaconej kwoty proporcjonalnie do wady, c) wymienić wadliwy towar na nowy, nieskazitelny, lub d) zwrócić zapłaconą kwotę.

W każdym przypadku konsument ma również prawo żądać od sprzedawcy odszkodowania za szkodę oraz zwrotu kosztów materiałów, części zamiennych, pracy, transferu i transportu produktów, które powstały w celu wypełnienia zobowiązań z poprzedniego ustępu niniejszego artykułu.

Prawa konsumenta, o których mowa w akapicie pierwszym, wygasają z upływem dwóch lat od dnia, w którym poinformował on sprzedawcę o wadzie rzeczowej.

cross